Kallelse till extrastämma för stadgeändring

Plats: Sallerupsstugan

Tid: 25 mars 2023 Kl: 10:00

Härmed kallas alla medlemmar till en extrastämma för att besluta i frågan om stadgeändring i 11§

Nuvarande lydelse:

11§                      Hedersmedlem

Till hedersmedlem utses person som har varit medlem i SFK Spinnaren i 30 år och är fyllda 50 år. Utmärkelsen utdelas på årsmötet eller jubileumsfest under året personen uppfyller dessa krav.

Hedersmedlem är befriad från avgift.

Med tillägg:

11§                      Hedersmedlem

Till hedersmedlem utses person som har varit medlem i SFK Spinnaren i 30 år och är fyllda 50 år. Utmärkelsen utdelas på årsmötet eller jubileumsfest under året personen uppfyller dessa krav.

Hedersmedlem är befriad från avgift.

Medlem som på ett förtjänstfullt sätt gagnat Sportfiskeklubben Spinnaren, kan på medlems eller styrelsens förslag väljas till hedersmedlem.
Beslut härom skall fattas på årsmöte eller ordinarie föreningsmöte (Höstmötet).

Nominering ska vara styrelsen tillhanda senast en månad före Höstmöte respektive Årsmöte. Nomineringen ska motiveras!